ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ОТ “БЛД ХОУМС” ЕАД

I. Въведение

“БЛД ХОУМС” ЕАД е дружество, ангажирано с административното управление на проектите на строително-инвестиционната група BLD.

Като такова “БЛД ХОУМС” ЕАД притежава и оперира интернет страницата https://www.bld.bg/, която обединява и предоставя информация за всички проекти на строително-инвестиционната група BLD.

За да може да изпълнява задълженията си по администриране, маркетиране (рекламиране) и управление на проектите, които се реализират от различни дружества от строително-инвестиционната група BLD, “БЛД ХОУМС” ЕАД събира и обработва определен обем от лични данни за физически лица.

II. Действие на Политиката за поверителност

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“ и/или „Политиката“) има за цел да разясни какви лични данни събираме за Вас, как и защо ги обработваме и какви са Вашите права. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, вкл. но не само при съблюдаване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламентът“) и Закона за защита на личните данни. 

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни, Регламента или друго относимо законодателство. 

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да ни предоставите каквито и да било лични данни за Вас. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Ако данните Ви са ни предоставени от трето лице, чийто служител или изпълнител сте, може да се обърнете и към Вашия работодател или възложител за информация. Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на e-mail адрес: home@bld.bg

III. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

“БЛД ХОУМС” ЕАД

ЕИК: 207433903

Адрес на управление: гр. София 1124, ул. „Тинтява“ №126

e-mail: home@bld.bg

Тел: 0888 508 508

IV. Канали през които се събира информация и лични данни

a)       През формата за контакт на сайта https://www.bld.bg/

b)       По телефона: през телефона за контакт, публикуван на сайта https://www.bld.bg/ или други служебни телефони на наши служители при осъществен последващ контакт във връзка с ваше запитване, отправено към нас. 

c)       По и-мейл

d)       При лична среща с Вас

IV. Категории лични данни, които обработваме

Идентификационни данни: имена

Данни за контакт: телефон, и-мейл

Интереси: към кой проект на BLD имате интерес и/или Вашите предпочитания за обекти

!  Моля да има предвид, че ако след осъществения с нас първоначален контакт, вземете решение да продължите с процеса на закупуване на обект в някой от проектите на BLD, ще е необходимо да предоставите лични данни с цел сключване и изпълнение на договор със съответното дружество, собственик на конкретния проект. Информация за необходимите лични данни, администратора на данни и как те ще бъдат обработвани ще Ви бъде предоставена допълнително.


V. Цели и правни основания за обработване на лични данни

А. Ние обработваме личните Ви данни, за да може да отговорим на отправените от Вас запитвания (по телефон, и-мейл или на лична среща), да Ви предоставим исканата от Вас информация относно свободни обекти за продажба в проектите на строително-инвестиционната група BLD, условия за покупка, както и предстоящи проекти.

Б. Ако сте дали своето изрично съгласие да получавате маркетинг съобщения (чрез маркиране на полето „Съгласявам се да получавам Маркетинг информация по и-мейл и телефон“ в контактната форма на сайта), ние ще обработваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме допълнителна информация за настоящи и бъдещи проекти на строително-инвестиционната група BLD, за програми и промоции и други, свързани с проектите предлагани на пазара под търговската марка BLD.

Право на оттегляне на даденото съгласие:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да възразите срещу обработването на личните Ви данни за маркетинг цели.

Можете да се откажете от обработването за маркетинг цели по следните начини:

Ø  като следвате указанията за отписване в края на всяко и-мейл съобщение, изпратено с маркетингова цел;

Ø  като отправите искане на посочените по-горе координати

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

-          Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срок от 15 месеца, считано от последния осъществен контакт с лицето, по отправеното от него запитване;

-          Личните данни, които се обработват на база дадено от Вас съгласие за получаване на маркетингови съобщения се обработват до оттегляне на даденото от Вас съгласие.


VII. Къде съхръняваме Вашите данни?

Данните, които обработваме за Вас, се съхраняват в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). За обработка и съхранение на данните използваме търговската платформа salesforce.com, като се съхраняват на сървъра на дружеството оператор на платформата, във Франкфурт, Германия.

На база на наличната информация към датата на приемане на актуалната политика за поверителност, ние (като Администратор на лични данни) не предаваме и не планираме да предаваме Ваши лични данни извън Европейския съюз.

Всяка промяна в информацията по-горе ще бъде отразявана чрез промяна на настоящата Пoлитика за поверителност.

VIII. Категории трети лица, които може да получат достъп и да обработват личните Ви данни

Вашите лични данни, които се достъпват от трети лица, се обработват за постигане на описаните в тази Политика за поверителност цели. Възможно е в процеса на администриране на отношенията с Вас или дружествата, за които работите или които представлявате да се наложи използване на трети лица, като например:

(i) Лица, които по възлагане на администратора поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни, както и такива предоставящи услуги по съхранение на данни на външен сървър (т.н. облачни услуги). Такава например е софтуeрната платформа Salesforce.com;

(ii) Лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с “БЛД Хоумс“ ЕАД обработват личните Ви данни от името на “БЛД Хоумс“ ЕАД.

(iii) Дружества/лица, които предоставят посреднически услуги по покупко-продажба на недвижими имоти (брокери, посредници агенти и др.) – Ние не предоставяме личните
Ви данни на тези лица. Ако обаче посредник на недвижими имоти представи кандидат купувач на даден обект в проект на BLD, ние проверяваме в базата данни, дали това лице (и-мейл, телефон) не е било в контакт с нас преди да ни бъде представено от посредника на недвижими имоти. Ако лицето фигурира в базата ни данни, ние уведомяваме посредника, че това лице вече е запознато с проектите на BLD и за него не се дължи брокерска комисионна.

(iv) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Моля, имайте предвид, че някои от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни, в качеството им на самостоятелни администратори. Като самостоятелни администратори те ще Ви предоставят отделно необходимата информация относно обработването на лични данни извършвано от тях.

IХ. Вашите Права във връзка с обработването на личните Ви данни

1.Общи права

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните
права:

Ø  да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, както и да изискате информация, защо ги обработваме;

Ø  да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

Ø  при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим (право на преносимост);

Ø  да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

Ø  да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване обработването на личните Ви данни (ако има такъв) ще е изричен и само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Ø  да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, когато обработването се основава на дадено съгласие;

Ø  да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес. Ако възражението Ви е основателно, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни;

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

3. Автоматизирано вземане на решения

Ние не изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици за Вас или да Ви засяга в значителна степен.

4. Може ли да откажете предоставянето на лични данни и какви са последиците от това?

Може да ограничите данните, които ни предоставяте само до две имена, телефон и и-мейл, тези данни обаче са ни необходими, за да може да Ви предоставим необходимата информация, за която сте ни потърсили.

5. Как да упражните Вашите права?

В случай, че имате каквито и да е въпроси или желаете да упражните Вашите права по отношение на обработване на личните Ви данни за някоя от целите или случаите на обработване изброени в настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на следните координати:

E-mail: home@bld.bg

Адрес: гр. София 1124, ул. „Тинтява“ №126

Моля при отправяне на искането до нас да опишете точно Вашето искане, както и до кой случай на обработване на лични данни, описани в настоящата Политика за поверителност се отнася. Копие на постъпилото при нас искане и потвърждение за получаването му ще получите на посочения от Вас и-мейл за контакт (ако сте предоставили такъв).

Ние отговаряме на всички въпроси, сигнали и жалби на субекти на данни съгласно правилата на действащото законодателство. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Вашата жалба ние сме задължени да идентифицираме лицето подало жалбата, за да се уверим в неговите права да я отправи.

Ще Ви информираме за нашия отговор и за предприетите мерки без ненужно забавяне, но при всички случаи не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата.

IX. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

X. Политика за поверителност по „Бисквитките“

За да работи Сайта според заложената от екипа ни функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние
използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни. Имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе и до нарушено функциониране на сайта.

XI. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. В случай, че измененията на Политиката за поверителност са съществени ние може да предпочетем да изпратим лично съобщение по и-мейл до всеки един от Вас, с линк към новата/актуализирана политика, за да сме сигурни, че ще се запознаете с промените. 

Последна редакция на настоящата Политика за поверителност: 10.01.2024г.